Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

231. Ó, Jezu Kriste!
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Ó, Jezu Kriste, pastieru milý,
Ty dárca spásy, radosti, sily:
ach, skloň sa v láske, skloň sa Pane, k nám,
stádeko svoje zavaruj Si Sám!

Vlci hltaví ho obchádzajú,
vo dne i v noci vždy naň číhajú.
Tak je ich mnoho, že bez pomoci
Tvojej nezhynúť neni v nás moci.

S tvárou anjela, v rúchu svetlosti,
a srdce plné hriecha, temnosti;
na ústach slová sladké jako mäd,
ach, ale v duši pokušenia jed.

Jak sa k nám blížia, ó, pozri, Pane!
k záhube našej všetko schystané.
Bezradno Tvoje ovečky stoja!
Ó, zastaň sa nás, Knieža pokoja!

Ježišu Kriste, Bäránku svätý,
za hriechy naše na kríž rozpätý,
v Tebe my veriť i dúfať chceme;
že nás zachrániš, istotne vieme.

Tebe buď sláva i česť na veky,
Pastieru dobrý, Bože velikým
že nás pri Sebe samom zachováš
a raz Otcovi v nebi odovzdáš!