Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

95. Nezajde viac slnce!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Nezajde viac slnce tvoje, mesiac tvoj sa neschová,
až raz brány otvorila, až raz brány otvorila
i tebe ríš Kristova.

Hospodin, Bôh trojjediný, kde je svetlom večným sám,
zakončia dni smútku tvojho, zakončia dni smútku tvojho,
ej, zakončia navždy tam!

Nepočuješ slovo zradné, ani krivdy ťažký ston;
zato srdce rozveselí, zato srdce rozveselí,
večnej hymny sladký tón.

Mraky žiaľu zaletely, zmizly jako letný sen;
tam pred trónom Ježišovým, tam pred trónom Ježišovým
zabronie ti blaha deň.

Nezajde viac slnce tvoje, mesiac tvoj sa neschová,
až len sa ti otvorila, až len sa ti otvorila
svätá náruč otcova,

Spasiteľ kde pokoj dáva, On kde svetlom večným sám,
zakončia dni smútku tvojho, zakončia dni smútku tvojho,
ej, zakončia navždy tam!