Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

O autoroch

Kristína Royová

(18.8.1860-27.12.1936)

Narodila sa 18.augusta 1860 v Starej Turej ako jedno z piatich detí tunajšieho evajelického farára Augusta Roya a matky Františky rod. Holuby. Prostredie, v ktorom vyrastala bolo silne národne uvedomelé. Otec bol osobným Hurbanovým priateľom a podieľal sa na organizovaní Slovenského povstania. Matkinho brata, Karola Holubyho a Viliama Šuleka, ujca matky Milana Rastislava Štefánika, popravili za účasť v tomto povstaní v r. 1848. Po matke bol jej ujcom Dr. Jozef Ľudovít Holuby, evanjelický farár v Zemianskom Podhradí, svetoznámy botanik a historik. Z otcovej strany jej bol strýkom Pavel Roy, evanjelický farár v Kochanovciach, otec slovenského básnika Vladimíra Roya.

Sklony k literárnej tvorbe mala už od malička. Jej citový a myšlienkový život mocne ovplyvnil doznievajúci romantizmus, menovite E. Marlitová, nemecká spisovateľka. Duchovne ju prebudila literatúra, ktorú vydával Viktor Horňanský v Budapešti a neskôr čítanie časopisu "Betanie" vydávanom Jozefom Kostolomlatským v Písku (1888). Po stretnutí s misionárom Dr. Baedekerom, pôsobiacom medzi väzňami na Sibíri v cárskom Rusku, rozhodla sa "položiť svoj život na oltár Kristov" a dvíhať slovenský národ predovšetkým po mravnej stránke. Začala u detí, ktoré so sestrou Máriou zhromažďovala k nacvičovaniu novších náboženských piesní. Písali a zhodobňovali si vlastné texty piesní v slovenčine a prekladali tiež z anglických a nemeckých spevníkov. Deti spievali v staroturianskom evanjelickom kostole, najmä počas prisluhovania večere Pánovej. Upútali tak na seba pozornosť starších. Po večeroch sa schádzali aj s rodičmi, čítali a vysvetľovali si biblické deje. Aby tieto večierky boli pútavejšie, začala na nich Kristína čítavať svoje rozprávky. Tak vznikla v r. 1893 jej prvá novela pod názvom "Bez boha na svete". Novela preslávila autorku po celom svete. Väčšinou pod menom jej hlavného hrdinu Martinka bola preložená do viacerých jazykov, dokonca aj do čínštiny. Niektoré jej diela sa nachádzajú aj v Zlatom Fonde SME. Piesňová tvorba sestier Kristíny a Márie Royových je zhrnutá v knihe "Piesne sionské" (prvé vydanie v r. 1906). Tým, že sa knihy čítavali na zhromaždeniach a tlačou dostávali do vedomia národa, získavala K. Royová nasledovníkov, ale aj odporcov. V r. 1897 bol založený spolok "Modrý kríž", hnutie pochádzajúce zo Švajčiarska, ktorého cieľom bolo náboženskými spôsobmi bojovať proti alkoholizmu. Pre opustené deti "hauzírerov", podomových obchodníkov, zriadila Kristína Royová v Starej Turej "Útulňu" a v r. 1904 začala dielo sústredené na siroty, ktoré neskôr našli útulok v dome zvanom "Chalúpka". V r. 1911 založila malú nemocnicu, ktorá bola vybudovaná len z darov veriacich.

S úctou treba spomenúť diakonisu Alvinu Hesse, ktorá sa iba v Starej Turej naučila po slovensky a tu vychovala prvé zdravotné sestry - diakonisy. Z tejto práce potom vznikol spolok evanjelickej diakonie "Vieroslava", ktorej zdravotné sestry pôsobili po celom Slovensku. V r. 1933 otvorili útulok pre starých ľudí nazvaný "Domov bielych hláv", postavený výhradne z milodarov veriacich, ktorý v r. 1948 prešiel do vlastníctva evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku, no v r. 1959 ho bez akejkoľvek náhrady previedli do vlastníctva čs. štátu a cirkvi ho späť vrátili až na základe reštitúcie v r. 1991. V tomto "Domove" dokončila Kristína Royová svoj život 27.decembra 1936. Pochovaná je v Starej Turej.

Vo Francúzsku i Švajčiarsku dostanete knihu od Kristíny Royovej takmer v každom kníhkupectve. V Bazileji je veľká predajňa kníh, v ktorej knihy Kristíny Royovej tvoria osobitné oddelenie. V Marburgu Francke-Verlag má vo vydavateľskom programe diela Kristíny Royovej ako štandardnú edíciu. V Korntále vydavateľstvo Licht im Osten vydáva knihy Kristíny Royovej v rôznych jazykoch ázijských národov.

Knihy od Kristíny Royovej si môžete objednať aj na stranke www.dobrasprava.sk

Mária Royová

Mária Royová sa narodila 26. novembra 1858 ako najstaršia dcéra Augusta Roya, ev. farára staroturianskeho a matky Františky, rodenej Holuby. Mala 4 súrodencov.

Svoje detstvo prežila v národne uvedomelej rodine. Už od najútlejšieho detstva tvorila rozprávky a povesti. Márii nedovolil jej otec navštevovať cirkevnú školu pre vysoký vek tamojšieho učiteľa a preto sa jej učiteľmi stali otcovi kapláni. Neskôr ju ujec Daniel Minich vzal do Modry, kde navštevovala jeden rok nemeckú meštianku, ktorá v tom čase mala zvučné meno. Okrem povestí a rozprávok Mária Royová skladala na klavíri nielen krásne skladby chrámové, ale aj vojenské pochody, hymnické piesne, krakoviaky a iné piesne. V roku 1906 bol vydaný spevník "Piesne sionské", ktoré obsahovali 310 piesní, z toho 160 pôvodných. 112 piesní s originálnymi nápevmi zložila Mária, ďalej zložila asi 117 textov duchovných piesní a 105 textov preložila. Tieto piesne boli v duchovnej piesňovej tvorbe prvými prácami, vytvorenými slovenskou ženou. Spolu so sestrou Kristínou sa zapísala do povedomia podjavorinského ľudu i svojou priekopníckou charitatívnou prácou. Koncom minulého storočia sa začali starať o opustené deti tzv. hauzírerov, t. j. ľudí, čo chodili za podomovým obchodom po vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Neskôr sa z tohto útulku vyvinul sirotinec, zvaný Chalúpka, na ktorý zozbierali prostriedky medzi drobným ľudom. Sestry tam opatrovali i s dobrovoľnými pracovníčkami priemerne 30 - 40 detí. Útulňa pre deti, Chalúpka pre siroty - to ešte nebolo všetko, čo túžili sestry Royové vytvoriť. 12. mája 1912 bola slávnostne otvorená malá nemocnica, postavená z milodarov.

Zomrela 25. februára 1924 a je pochovaná na staroturianskom cintoríne pri hroboch svojich rodičov.

V roku 1969 bola na rodnom dome sestier Royových - na ev.a.v. fare odhalená pamätná tabuľa.